R E G U L A M I N

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.shop.cad2cad.eu (zwanego dalej: „Sklepem”) jest Cadwork Poland sp. z o.o., 30-011 Kraków, ul. Wrocławska 43A/4, NIP 945-106-61-70, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000185675, zwany dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz zamawiania Usług.

3. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu Teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

4. Złożenie Zamówienia w Sklepie oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz dokonanie zakupów na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Zakupów w Sklepie nie mogą dokonywać osoby fizyczne, a jedynie przedsiębiorcy określeni w definicji Klienta. 

§ 2 Definicje

1. Aktualizacja Oprogramowania – oznacza mniej znaczącą zmianę w Oprogramowaniu, Oprogramowaniu Wewnętrznym i Dokumentacji, która dostosowuje istniejącą funkcję i/lub istniejące cechy w celu wyeliminowania usterek, defektów i nieprawidłowości i która nie ogranicza istniejącej funkcjonalności.

2. Dostawa – oznacza dostarczenie przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Klientowi Nośnika z Oprogramowaniem określonym w Zamówieniu;

3. Dostawa On-line – oznacza udostępnienie Klientowi na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę, Oprogramowania w formie pliku elektronicznego, który Klient może samodzielnie zapisać na swoim komputerze.

4. Dostawca – firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sklep.

5. Klient – zarejestrowana w Polsce lub za granicą: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której obowiązujące przepisy prawa przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, jak również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

6. Klucz Licencji – unikalny dedykowany dla Klienta identyfikator udzielonej Klientowi Licencji na Oprogramowanie

7. Konfiguracja Oprogramowania – zestaw cech Oprogramowania, udostępniająca wybrane funkcje Oprogramowania w tym rodzaj licencji, określanych przez Klienta dla wybranego Oprogramowania podczas składania Zamówienia.

8. Licencja – jest to umowa na korzystanie z Oprogramowania, zawierana pomiędzy Sprzedawcą, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, a Klientem, który zamierza z danego Oprogramowania korzystać. Każde prezentowane Oprogramowanie dostępne w Sklepie posiada osobną umowę licencyjną, która dostarczana i prezentowana jest Klientowi podczas instalacji Oprogramowania.

9. Nośnik – płyta CD/DVD lub inny powszechnie używany nośnik danych elektronicznych, wybierany przez Klienta podczas składania Zamówienia;

10. Oprogramowanie – program komputerowy, którego producentem jest Sprzedawca, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania, na które Klient wykupuje Licencję.

11. Produkt – oznacza Oprogramowanie lub Usługę prezentowaną na stronie Sklepu internetowego, na które Klient może złożyć Zamówienie;

12. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy udostępniona w domenie cad2cad.eu;

13. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

14. Upgrade Oprogramowania – oznacza znaczącą zmianę w Oprogramowaniu, Oprogramowaniu Wewnętrznym i Dokumentacji, która dodaje funkcjonalność i/lub nowe cechy i/lub ulepszenia do istniejącego Oprogramowania; Upgrade Oprogramowania dostarczany jest zazwyczaj w formie nowej wersji Oprogramowania. Nowa wersja Oprogramowania jest zazwyczaj oznaczana poprzez zmianę numeru wersji.

15. Usługa – oznacza usługę umowy serwisowej do zakupionego przez Klienta Oprogramowania w zakresie opisanym w niniejszym regulaminie lub usługę zdalnej instalacji (Instalacja remote).

16. Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3 Zamówienie

1. Klient może składać zamówienie poprzez „koszyk” znajdujący się na stronach Sklepu;

2. Klient po skompletowaniu Zamówienia i określeniu danych adresowych, formy płatności oraz formy dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu.

3. Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia w dniu jego otrzymania.

4. Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, oraz wystawiana jest faktura pro-forma.

5. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

6. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

§ 4 Płatności

1. Dla Klientów mających siedzibę w Polsce lub Klientów zagranicznych, mających stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, cena wyrażona jest w PLN.

2. W przypadku Klientów spoza Polski, cena wyrażona jest w EUR.

3. Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT.

4. Dla Klientów mających siedzibę w Polsce lub Klientów zagranicznych, mających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, cena na fakturze zostanie powiększona o podatek od towarów i usług według stawki wynikającej z obowiązujących przepisów.

5. W przypadku Klientów spoza Polski, w zakresie towarów i usług innych niż przeznaczonych dla stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, Sprzedawca wystawi fakturę zgodnie z art. 106 ust. 2 Ustawy VAT, bez stawki oraz kwoty podatku, natomiast z adnotacją, że podatek zostanie rozliczony przez nabywcę. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na Kliencie.

6. Odnośnie Produktów zakupionych przez Klientów z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska, dla których miejscem opodatkowania jest kraj Unii Europejskiej inny niż Polska, Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie sporządzać i składać do właściwych organów podatkowych kwartalne informacje podsumowujące.

7. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

8. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

9. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

10. Klient dokonuje płatności za zamówione towary poprzez przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy lub poprzez system płatności elektronicznych PayPal.

§ 5 Dostawa

1. Zamówione Nośniki z Oprogramowaniem są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, jeżeli podczas składania Zamówienia Klient wybrał inną formę dostawy niż Dostawa On-line.

2. Sprzedawca rozpocznie realizację Dostawy dopiero po zaksięgowaniu płatności od Klienta.

3. Zamówiony Nośnik z Oprogramowaniem dostarczany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.

4. Koszt Dostawy każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta.

5. Termin dostawy zamówionego Nośnika z Oprogramowaniem wynosi do 14 dni roboczych od momentu otrzymania płatności przez Sprzedawcę.

6. W przypadku Dostawy On-line Klient otrzymuje adres strony internetowej, z której może pobrać Oprogramowanie.

7. Klient po dokonaniu płatności za Zamówioną Konfigurację Oprogramowania, po zainstalowaniu Oprogramowania oraz wysłaniu żądania (request unlock ID’s) otrzyma poprzez e-mail Klucz Licencyjny.

§ 6 Usługi

1. Do każdego zakupionego Oprogramowania Klient może zamówić opcjonalnie Usługi takie jak:

a. Usługa umowy serwisowej;

b. Usługa zdalnej instalacji.

2. Usługi są realizowane po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę.

3. Usługa umowy serwisowej, obowiązuje na okres 12 miesięcy od daty otrzymania płatności przez Sprzedawcę.

4. Usługi umowy serwisowej są w dwóch różnych pakietach: Standard oraz Premium.

5. W zakresie pakietu Standard, Klient otrzymuje:

a. możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną poprzez e-mail;

b. opracowanie zgłoszonego problemu z Oprogramowaniem w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Klienta problemu bez gwarancji usunięcia problemu;

c. Aktualizacje Oprogramowania.

6. W zakresie pakietu Premium Klient otrzymuje:

a. możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną poprzez e-mail lub telefonicznie lub poprzez TeamViewer;

b. opracowanie zgłoszonego problemu z Oprogramowaniem w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze oraz jego usunięcie;

c. porady oraz wskazówki dotyczące pracy z Oprogramowaniem;

d. Aktualizacje Oprogramowania;

e. Upgrade Oprogramowania.

7. Usługa zdalnej instalacji jest usługą opcjonalną i w jej zakresie Klient otrzymuje wykonanie przez pracownika Sprzedawcy instalacji Oprogramowania na wskazanym przez Klienta komputerze. W celu realizacji usługi Sprzedawca musi mieć możliwość połączenia się poprzez Zdalny Pulpit (Remote Desktop) ze wskazanym przez Klienta urządzeniem poprzez sieć Internet.

§ 7 Prawa i obowiązki sprzedawcy

1. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta z wyłączeniem utraconych korzyści, która jest ograniczona do jednego przypadku wyrządzenia szkody do wysokości 10% wartości umowy.

2. Sklep nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta ze Sklepu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Klienta z zakupionego Oprogramowania w sposób sprzeczny z przepisami prawa;

c) szkody będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych lub niepełnych danych służących do realizacji Umowy sprzedaży.

§ 8 Polityka prywatności, dane osobowe

1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane ujawnione przy składaniu Zamówienia dostarczone przez Klienta będą zachowywane i przetwarzane przez Sprzedawcę.

2. Ujawnione dane nie będą przekazywane osobom trzecim, wyłączając przekazanie danych Klienta do Dostawcy w celu realizacji Umowy.

3. Sklep oświadcza, że zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

4. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Sklepu, na komputerze osoby odwiedzającej Sklep. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Sklep Produktów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów Klientów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów wirusy.

§ 9 Prawa autorskie

1. Wyłączne prawa autorskie przysługują Sprzedawcy do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu.

2. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu jest zabronione.

3. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi w Sklepie, podlegają one ochronie prawa autorskiego.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu.

3. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Stronie Internetowej.

4. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed ogłoszeniem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

6. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sprawy okaże się niemożliwe, spory rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami Umów sprzedaży.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2011 roku.